Onthaalbeleid verankerd in je personeelsbeleid

Hoe je nieuwe medewerkers onthaalt, zegt iets over de bedrijfscultuur en de manier waarop de onderneming omgaat met haar mensen. Werk dan ook een onthaalbeleid uit dat volledig in lijn ligt met je personeelsbeleid.
Voor een optimale werking van je organisatie, is een geïntegreerd personeelsbeleid noodzakelijk.

 

“Een goed personeelsbeleid kan nooit zonder goed onthaal”

 

Rekrutering, selectie en aanwerving

Voordat nieuwe medewerkers aangetrokken worden, moeten de taken en bijhorende competenties van de functie duidelijk in kaart gebracht zijn. Functieprofielen vormen de basis van meerdere aspecten van het personeelsbeleid. Ze bepalen de belangrijkste selectiecriteria voor aanwerving, vormen een leidraad voor opleiding en kunnen ingezet worden bij functioneringsgesprekken.
Geef tijdens het selectieproces concrete en duidelijke informatie over de functie en je bedrijf, zodat wederzijdse verwachtingen kunnen worden afgetoetst. Bij aanwerving van de nieuwe collega vertel je best al iets over de onthaalprocedure.

Onthaal van nieuwe medewerkers

Binnen het onthaalbeleid is het van essentieel belang dat een nieuwkomer zich herkent in het functieprofiel op basis waarvan de vacature was opgesteld. Het kan een houvast zijn om dit profiel tijdens de onthaalperiode stapsgewijs te overlopen en het opleidingstraject erop af te stemmen. Doorheen het onthaalproces kan je het ook gebruiken om de evolutie van de nieuwkomer te bespreken.

Behoort een nieuwe medewerker tot een zogenaamde kansengroep (anderstaligen, kortgeschoolden, werknemers met een arbeidshandicap ...)? Zorg dan dat je onthaalprocedure rekening houdt met de eigenheid hiervan.

Opvolging en evaluatie van het functioneren

In de meeste bedrijven vinden er op regelmatige tijdstippen functionerings-, opvolgings- en/of evaluatiegesprekken plaats. Om deze flow niet te herleiden tot een administratief proces, start je het traject meteen bij het onthaal van nieuwkomers. Worden nieuwe medewerkers begeleid via een opleidingstraject, evalueer dan tijdig de evolutie van de aangeleerde kennis en vaardigheden. Zo stuur je op tijd bij.

Opleiding en ontwikkeling

Binnen elke onthaalprocedure krijgt de nieuwkomer een of meerdere opleidingen. Maar al te vaak stopt het opleidingstraject echter na de inwerkperiode. Start daarom meteen met het beoordelen van de evolutie van de nieuwkomer. Op die manier komen nieuwe opleidingsbehoeftes meteen aan het licht.

De ontwikkeling van competenties gebeurt meestal via opleiding. Overweeg volgende voor- en nadelen van opleiding op de werkvloer door een interne opleider of collega versus externe opleiding

Verzuimbeleid

Een geïntegreerd personeelsbeleid omvat ook een policy met betrekking tot ziekteverzuim. Ligt je verzuimpercentage hoger dan gemiddeld, dan moeten de preventieve en curatieve maatregelen eventueel worden bijgesteld. Een grondige analyse van de oorzaak – bijvoorbeeld via een personeelsbevraging – geeft hier nuttige input voor. Tijdens de onthaalprocedure moet de nieuwe medewerker worden ingelicht over het verzuimbeleid. Neem de belangrijkste informatie omtrent ziekte en afwezigheid op in je onthaalbrochure en overloop dit samen met de nieuweling. Zo zijn de richtlijnen duidelijk en kunnen er vragen worden gesteld.

 

Onthaal van verschillende doelgroepen organiseren ?

Een goed personeelsbeleid speelt in op de behoeftes van diversiteit op de werkvloer. Zo hebben anderstaligen mogelijk meer ondersteuning nodig op het vlak van taal.

 
Terug naar boven