Wettelijk kader voor uitzendkrachten

Werf je mensen aan, dan ben je voor het onthaal van deze nieuwe medewerkers gebonden aan enkele wettelijke verplichtingen. Dit geldt voor alle Belgische ondernemingen, ongeacht de sector. Daarnaast voorziet de wet bijkomende specifieke verplichtingen voor uitzendkrachten. We zetten de grote lijnen voor je uit ...

 

Algemene richtlijnen

Deze cao 10/12/01 richt zich zowel tot de uitzendkantoren, de uitzendkrachten als ‘de gebruikers’, hetzij de ondernemingen die uitzendkrachten tewerkstellen.

 

Verplichtingen als onderneming (gebruiker)

Onthaal

Je bent verantwoordelijk voor het onthaal en de integratie van de uitzendkracht op de werkvloer. Wordt eenzelfde uitzendkracht binnen de zes maanden voor een identieke post aangesteld, dan moet de onthaalprocedure niet worden herhaald.

Wanneer onthalen

Het onthaal van uitzendkrachten wordt deels vooraf en deels bij het aanvatten van de opdracht georganiseerd.

 

Volgende informatie moet tijdens het onthaal aan de uitzendkracht worden meegedeeld

 • De activiteiten en de algemene structuur van de onderneming.
 • De rol van de uitzendkracht binnen het bedrijf, de beschrijving van de werkpost en werkomgeving, alsook de manier waarop de prestaties (kwantitatief en kwalitatief) worden gecontroleerd.
 • Het al dan niet bestaan van een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming en/of een syndicale afvaardiging.
 • De namen en arbeidsposten van de werknemersvertegenwoordigers in de voornoemde organen.
 • De voorschriften uit het arbeidsreglement.
 • De voorziene maatregelen m.b.t. eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers.
 • Informatie over de organisatie van preventie in de onderneming.
 • Specifiek aan de student-uitzendkracht: nauwkeurige informatie en veiligheidsinstructies.
 

Maatregelen voor het welzijn van uitzendkrachten

Bijkomend zijn specifieke maatregelen (KB van 15/12/10) uitgewerkt voor het welzijn van uitzendkrachten. Een samenvatting van de acties die je als onderneming moet ondernemen.

 

Te ondernemen acties

 • Het uitwerken en ter beschikking stellen van een werkpostfiche, gebaseerd op een risicoanalyse.
 • De uitzendkracht voorzien van de nodige werkkledij en PBM’s.
 • Nagaan of de uitzendkracht die onderworpen is aan gezondheidstoezicht medisch geschikt werd verklaard om de betreffende werkpost te bekleden.
 • Een onthaal organiseren waarbij de uitzendkracht alle relevante informatie over de werkpost krijgt toegelicht.

 

Voor een handig overzicht van deze maatregelen verwijzen we naar de ‘circulaire voor onthaal van uitzendkrachten’ (Preventie en Interim vzw). Een uitgebreidere leidraad is te vinden in het ‘draaiboek samenwerking met uitzendbureaus voor onthaal van uitzendkrachten’ (zie de tools).

 

Documenten i.v.m. het wettelijk kader voor tijdelijke werknemers

 
Terug naar boven
.