Sinds april 2004 wordt in de voedingsindustrie en in bakkerijen een aanvullend pensioen voor alle arbeiders opgebouwd. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het sectorale stelsel via het Fonds 2de Pijler (F2P). Sommige bedrijven hebben ervoor gekozen hun aanvullend pensioen zelf op ondernemingsvlak te organiseren. De werknemers van deze ondernemingen vallen dan ook buiten de regeling van het sectorale stelsel.

Voorwaarden

Minimum 132 dagen binnen de voedingsindustrie of binnen een bakkerij (bedrijven met RSZ-kengetal 048, 051, 052, 058, 258 en 848) tewerkgesteld zijn als arbeider na 30 maart 2004.

Procedure

 • Je werkt in de voedingsindustrie of in een bakkerij als arbeider.
 • Je werkgever betaalt verplicht de bijdragen via de RSZ. Jij hoeft dus niets te doen om je aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Jij kan zelf de begunstigden bepalen door middel van dit formulier N1-aanduiding begunstigde dat je per aangetekend schrijven terugbezorgt aan het F2P .
 • Indien je verandert van werkgever en niet langer binnen het PC 118 werkt, dan worden er geen bijdragen meer betaald voor je aanvullend pensioen.
 • Zodra je met wettelijk pensioen gaat kan je je aanvullend pensioen aanvragen

Berekening en betaling

De door je werkgever betaalde bijdragen zijn een percentage op je brutoloon (x108%). Ze worden berekend in functie van de door het bedrijf gekozen formule. Je vindt hier een overzicht van de bijdragen. 

Veelgestelde vragen

Welke bijdragen moet ik betalen?

Persoonlijke bijdragen zijn niet toegelaten. Het is je werkgever die de bijdragen betaalt. Dit gebeurt via de RSZ. De werkgever is verplicht deze bijdragen te betalen (een percentage op je brutoloon (x 108%). Een overzicht van de bijdragen kan je hier terugvinden.

Terug naar boven

Kan ik het aanvullend pensioen van bij mijn vorige werkgever overzetten naar het F2P?

Je werkte voordien in een andere sector waar je ook rechten opbouwde op een aanvullend pensioen. Indien je wenst kan je deze bedragen laten transfereren naar het pensioenplan van het F2P. Daarvoor gebruik je het formulier N11 Transfer IN”  

Je gaat als volgt te werk:

 1. Je deelt aan je vroegere werkgever mee dat je jouw reserve naar het sectoraal pensioenplan van de voedingsindustrie wil overdragen. Dit kan gebeuren aan de hand van formulier  N11 Transfer IN”  
 2. Hier eindigt in principe jouw werk, de rest van de administratieve afwikkeling gebeurt tussen jouw vroegere werkgever, de vroegere pensioeninstelling en het sectoraal pensioenplan voedingsindustrie.
 3. jouw vroegere werkgever deelt jouw beslissing mee aan jouw vroegere pensioeninstelling.
 4. de vroegere pensioeninstelling geeft de informatie over jouw pensioenplan door aan het sectoraal pensioenplan voedingsindustrie, en stort het reservebedrag op onze rekening.
 5. wij storten het bedrag op uw individuele pensioenrekening bij het sectoraal pensioenplan voor de arbeiders binnen de voedingsindustrie.

Terug naar boven

Kan je de voor jou betaalde bijdragen fiscaal aftrekken?

Neen, je mag zelf geen bijdragen betalen en kan deze dus ook nooit fiscaal aftrekken. Je werkgever betaalt alle bijdragen voor je aanvullende pensioen.

Terug naar boven

Welke voordelen voorziet het sectoraal plan?

Twee luiken zijn voorzien in het sectoraal plan:
a) het luik pensioen: dit is je aanvullend pensioen en bestaat uit alle bijdragen voor de opbouw van je aanvullend pensioen verhoogd met een gegarandeerd rendement en eventuele winstdeelnames, na aftrek van de kosten. Een overzicht van de bijdragen, rendementen en winstdeelnames kan je terugvinden op de website van ViaFonds

b) het luik solidariteit: via het solidariteitsluik wordt in bepaalde gevallen automatisch een bijdrage aan je aanvullend pensioen toegevoegd. Deze gevallen zijn: economische werkloosheid, langdurige arbeidsongeschiktheid, overlijden en faillissement van de onderneming. Een beschrijving van deze voordelen kan je raadplegen op de website van ViaFonds

Terug naar boven

Hoe kan je de evolutie van je aanvullend pensioen opvolgen?

Je kan je opgebouwde aanvullende pensioenrechten vanaf oktober 2016 raadplegen op Mypension.be .

Elk jaar, rond juni, zal je een pensioenfiche ontvangen. Op deze brief kan je lezen wat de juiste stand is van je opgebouwd aanvullend pensioen:
- het totaal van de bijdragen betaald in het afgelopen jaar
- het totaal opgebouwde spaargeld op de leeftijd van 65 jaar, zonder verdere premiebetaling
- het totaal opgebouwde spaargeld op 1 april van het betrokken jaar
- het totaal opgebouwde spaargeld op 1 april van het voorgaande jaar

De pensioenfiche heeft een louter informatief karakter en dient dus niet te worden opgenomen in de belastingsaangifte.

De pensioenfiche bestaat uit drie delen:

1. Samenvatting: 
Het eerste deel, in de vorm van een samenvatting, maakt het mogelijk om in één oogopslag je situatie te kennen.

De samenvatting geeft de belangrijkste elementen met betrekking tot uw aanvullend pensioen (premies, kapitalen leven en overlijden, reserves):

 • je persoonlijke gegevens: naam, voornaam, adres, rijksregisternummer: dit zijn je persoonlijke gegevens; indien onvolledig of niet correct, gelieve ons dit per kerende te melden;
 • betaalde premie: op basis van de loongegevens (van het voorgaande jaar) word je persoonlijke premie voor dat jaar berekend; het is dit bedrag dat je werkgever heeft gestort voor je aanvullend pensioen; het betreft een nettopremie: dit betekent dat de kosten voor inning en verzekeraar reeds in mindering zijn gebracht. Indien je in de loop van het jaar meer dan 200 dagen arbeidsongeschikt was, word automatisch een aanvullende premie van 150 euro toegekend door het Solidariteitsfonds. Deze bijkomende premie wordt gebruikt voor de opbouw van je aanvullend pensioen.
 • Gesimuleerd kapitaal bij pensionering: je vindt hier het pensioenkapitaal dat overeenstemt met uw opgebouwd spaartegoed. Met andere woorden, indien er na 31 december van het jaar geen nieuwe bijdragen zouden gestort worden, dan is het gesimuleerd kapitaal het brutobedrag dat je op 65 jaar zal uitgekeerd worden;
 • Reserves bij overlijden: indien je overlijdt vooraleer je met pensioen gaat, behoort het spaartegoed toe aan je begunstigde(n);
 • Reserves: Dit is het bedrag waar je op een gegeven moment recht op hebt; de pensioenfiche vermeldt dit bedrag op de situatiedatum en het voorgaande jaar, zodat je zelf de evolutie kan vaststellen (interest, premies betaald in de loop van het jaar, winstdeelname, …)

Wens je meer informatie, dan gaat u naar het tweede deel van het document.

2. Informatiefiche (Fiche Employee Benefits): 
Het tweede deel herneemt de hierboven vermelde bedragen, maar op een meer gedetailleerde manier. De fiche geeft de persoonlijke gegevens van de aangeslotene en de gegevens die dienen als basis voor de berekeningen.

Onder "premies" vind je het bedrag terug van de premies dat de werkgever heeft gestort. De bedragen zijn vermeld zonder taks. De betaalde bedragen zijn in werkelijkheid hoger, maar de inrichter Fonds 2de Pijler PC118 heeft de plicht 4,40% van de premie af te houden en dit bedrag in het Solidariteitsfonds te storten. De werkgever moet eveneens 8,86% van de premie aan de RSZ storten. Tevens zijn er ook de nog de beheers- en administratiekosten (ca. 1,3%).

De "verworven prestaties" zijn het brutobedrag dat u op de einddatum ontvangt op basis van de reeds gestorte bijdragen.

 • Het kapitaal is het bedrag dat je zal overgemaakt worden op de vervaldatum, na aftrek van de sociale en parafiscale afhoudingen- indien je nog in leven bent op die datum en op voorwaarde dat het aanvullend pensioenplan ondertussen niet gewijzigd is.
 • Het kapitaal winstdeelname is de winstdeelname die je ontvangt indien je nog in leven bent op de einddatum, en dit zelfs indien de stortingen van de bijdragen stoppen als gevolg van je vertrek uit de sector. Deze winstdeelname is het extra rendement dat de verzekeraar ieder jaar bovenop het gewaarborgd rendement stort.

Vanaf het moment dat je 45 jaar bent, zal op elke pensioenfiche het brutobedrag van de jaarlijkse rente die met het kapitaal overeenkomt, vermeld worden. Het gaat om een niet-geïndexeerd bedrag, zonder overdraagbaarheid.

In geval van overlijden voor de einddatum, heeft de begunstigde (volgens de voorwaarden voorzien in het pensioenreglement) recht op een kapitaal. Dit kapitaal is gelijk aan de opgebouwde reserves op het ogenblik van het overlijden.

De "verworven reserves" zijn het bedrag waar de aangeslotene recht op heeft op een gegeven moment. De pensioenfiche vermeldt dit bedrag op de situatiedatum en het voorgaande jaar, teneinde de evolutie te kunnen vaststellen (interest, premies betaald in de loop van het jaar, winstdeelname, enzovoort).

Bijkomende inlichtingen. Ze geven een overzicht van de actuele verdeling over de verschillende beleggingsfondsen van de verworven reserves met betrekking tot de premies en met betrekking tot de winstdeelname.

3. Enkele verduidelijkingen: 
De materie over aanvullende pensioenen is zeer uitgebreid en ook niet altijd even eenvoudig. Daarom stellen wij in het derde deel een aantal vragen en antwoorden voor die je hopelijk de weg wijzen bij de vragen die je nog hebt. De vragen en antwoorden zijn zo opgesteld dat ze een samenvatting vormen van het huidige pensioenreglement.

Terug naar boven

Wanneer kan je ten vroegste je aanvullend pensioen opvragen?

Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald op het ogenblik waarop je met wettelijk pensioen gaat. Tot het ogenblik waarop je met wettelijk pensioen gaat blijf je aangesloten aan de pensioentoezegging en verder rechten opbouwen.

Als je met wettelijk pensioen gaat na 1 januari 2016 zal je dus niet meer opnieuw aangesloten worden aan de pensioentoezegging indien je opnieuw aan de slag gaat in de sector. Indien je reeds gepensioneerd was vóór 1 januari 2016 en vóór die datum opnieuw (beperkt) aan de slag gegaan bent in de sector en in dat kader aangesloten bent bij de pensioentoezegging, zal je verder aangesloten blijven zolang je actief blijft in de sector. Het is in principe dus niet (meer) mogelijk om je aanvullend pensioen op een vroeger ogenblik te ontvangen. De wet voorziet een aantal overgangsbepalingen waardoor het in bepaalde situaties nog mogelijk is om toch vanaf de leeftijd van 60 jaar je aanvullend pensioen te ontvangen.

 • Als je 55 jaar of ouder bent in 2016 kan je toch nog vervroegd je aanvullend pensioen ontvangen (vanaf 60 jaar als je in 2016 58 jaar of ouder bent, vanaf 61 jaar als je in 2016 57 jaar bent, vanaf 62 jaar als je in 2016 56 jaar bent en vanaf 63 jaar als je in 2016 55 jaar bent), op voorwaarde dat je niet langer verder werkt in de voedingsindustrie.
 • Als je ontslagen bent ten vroegste op 55 jaar en toetreedt in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat kadert in een herstructureringsplan bestaande op 1 oktober 2015.

Terug naar boven

Wat moet je doen om je aanvullend pensioen aan te vragen?

Als je met wettelijk pensioen gaat gedurende 2016 moet je de inrichter de pensioeninstelling daarvan inlichten. Daarna wordt er een aanvraagformulier naar je opgestuurd. Als je niet meer in dienst bent bij je werkgever, moet je zelf een formulier aanvragen. Vanaf 2017 zal de vzw Sigedis de pensioeninstelling inlichten als je met wettelijk pensioen gaat. Het is belangrijk dat je samen met het formulier de gevraagde documenten opstuurt.

Het aanvraagformulier N4 – aanvullend pensioen – aanvraag bij wettelijke pensionering” vind je hier
Indien je valt onder een van de overgangsmaatregelen uit de bovenstaande vraag dan dien je gebruikt te maken van volgende formulieren:

N5 – aanvraag aanvullend pensioen in kader van vervroegd pensioen” 

N6 – aanvraag aanvullend pensioen in kader van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)” 

Indien je de aanvraag doet vanuit het buitenland dan dien je ook het formulier “N7 Fiscaal attest ” ingevuld terug te bezorgen.

Terug naar boven

Hoe lang moet je wachten op de uitbetaling van je aanvullend pensioen?

Om je aanvullend pensioen te berekenen, zijn de loongegevens van je volledige (vanaf 1 april 2004) loopbaan in de voedingsindustrie nodig. Op het ogenblik van je aanvraag zijn nog niet alle loongegevens beschikbaar. Je moet dus rekenen op een wachttijd van ongeveer 6 maanden. Intussen wordt je opgebouwd kapitaal opgerent tot de dag van betaling.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen als je overlijdt vóór je met pensioen gaat?

Als je overlijdt vóór je met pensioen gaat, dan zullen je begunstigden het opgebouwde aanvullend pensioen kunnen opvragen. Ze kunnen ons best zo vlug mogelijk contacteren door het opsturen van het aanvraagformulier “N2 – aanvullend pensioen bij overlijden”  (1 formulier per begunstigde).

Indien het aanvullend pensioen bij overlijden wordt uitgekeerd aan je weduwe of kind jonger dan 21 jaar, moeten er geen successierechten betaald worden. In de andere gevallen wel. Andere wettelijke afhoudingen blijven eveneens van toepassing (zie “Wat wordt er afgehouden van je aanvullend pensioen?”).

De begunstigde die in het buitenland is gedomicilieerd dient ook het formulier “N7 Fiscaal attest ” ingevuld terug te bezorgen.

Terug naar boven

Kan je zelf een begunstigde aanduiden?

Je kan steeds de volgorde van de begunstigde(n) wijzigen of een andere begunstigde(n) aanduiden door het versturen van het formulier  N1-aanduiding begunstigde  per aangetekend schrijven. Het F2P houdt enkel rekening met het laatst toegestuurde document en is niet verantwoordelijk voor eventuele discussies hieromtrent.

Terug naar boven

Kan je kiezen tussen een uitkering in kapitaal of een uitkering in rente?

Ja! Je hebt de keuze om je aanvullend pensioen te ontvangen onder de vorm van een kapitaal of onder de vorm van een rente:
a) uitkering van een kapitaal: je ontvangt je kapitaal in één keer na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen;
b) uitkering van een rente: het kapitaal van je aanvullend pensioen wordt omgerekend naar een jaarlijkse rente op voorwaarde dat deze minstens 300 euro bedraagt. Je kan kiezen voor een doorbetaling (tot maximaal 80%) aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Je kan tevens kiezen voor een vaste jaarlijkse indexering (van 1 of 2 %). De keuze zal natuurlijk de hoogte van de rente beïnvloeden.

Terug naar boven

Wat wordt er afgehouden van je aanvullend pensioen?

a) uitkering van een kapitaal: Globaal genomen houd je ongeveer 80% over bij opname van je pensioenkapitaal. De wettelijk verplichte afhoudingen omvatten :
- een RIZIV bijdrage van 3,55%;
- een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2% (afhankelijk van de grootte van het bedrag);
- een personenbelasting aan een tarief van 20,19%, 18,17%, 16,66% ofwel 10,09% al naargelang de leeftijd waarop het aanvullend pensioen wordt opgevraagd);
- later, bij de aangifte van je personenbelasting, een gemeentebelasting dewelke verschilt van gemeente tot gemeente. Je zal daartoe in het jaar na de uitbetaling een fiscale fiche met de juiste gegevens ontvangen.

b) uitkering van een rente: als je een aanvullend pensioen als rente uitgekeerd krijgt (zie de vraag rond de keuze tussen uitkering in kapitaal en uitkering in rente), dan ben je (bovenop de hierboven vermelde inhoudingen) nog een bijkomende belasting verschuldigd. Deze bedraagt jaarlijks 15% van 3% van het netto aanvullend pensioenkapitaal. Deze zal je via je aangifte in de personenbelasting moeten betalen. Ieder jaar zal je daartoe een fiscale fiche ontvangen.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen indien je niet meer in de sector werkt?

Indien je verandert van werkgever dan kan het zijn dat er geen bijdragen meer voor je betaald worden.

Dit is het geval indien:

- je niet meer werkt in de voedingsindustrie;

- je nog steeds in de voedingindustrie werkt, maar niet meer als arbeider;

- je nog steeds in de voedingindustrie werkt, maar bij een werkgever die het aanvullend pensioen op ondernemingsvlak organiseert.

Je hebt dan volgende mogelijkheden:
a) Je kan het opgebouwde spaargeld ook gewoon bij de pensioeninstelling laten staan, zonder verdere betaling van bijdragen. In dat geval geniet je van een overlijdensdekking gelijk aan de verworven reserves.

b)  Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar het pensioenstelsel van je nieuwe werkgever: contacteer hiervoor je nieuwe werkgever;

c) Je kan het opgebouwde spaargeld laten overbrengen naar een gemeenschappelijke pensioenkas die door de wetgever zijn erkend. Een lijst kan je terugvinden op de fsma website; contacteer hiervoor de door jou gekozen pensioenkas;
Indien je voor één van deze mogelijkheden wil kiezen, dan moet je dat schriftelijk doen binnen de 30 dagen na het veranderen van werkgever. Je moet daarvoor het formulier “N9 – bestemming van het opgebouwd spaargeld” gebruiken. Als je niet reageert, dan blijft je opgebouwde spaargeld bij de pensioeninstelling overeenkomstig punt a) hierboven. In dat geval behoud je uiteraard al je rechten en je blijft verder jaarlijks een pensioenfiche ontvangen. Indien je later terug als arbeider in de voedingsindustrie komt werken, moet je niets ondernemen. Je opgebouwd spaargeld, dat heel de tijd verder opgerent werd, zal verder aangroeien met de op het moment van terugkeer toepasselijke bijdragen.
Opgelet: Afkoop der verworven rechten voor einddatum of vervroeging, voorschotten op de contracten en inpandgevingen zijn niet toegelaten.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met je aanvullend pensioen indien je van paritair comité verandert?

Het is mogelijk dat je werkgever van RSZ-kengetal verandert en dat bijgevolg het paritair comité wijzigt waaronder je tewerkgesteld wordt. Ook al blijft je arbeidsovereenkomst behouden, zodra je niet meer wordt tewerkgesteld onder PC 118  worden er geen bijdragen meer voor je betaald aan het pensioenplan binnen onze sector.

Terug naar boven

Wat indien je van werkgever verandert binnen de voedingsindustrie?

Indien je de onderneming verlaat, maar blijft werken in de voedingsnijverheid bij een ander werkgever (zonder eigen evenwaardig pensioenplan), dan verandert er niets. Je blijft genieten van alle rechten. Enkel is het nu de nieuwe werkgever die de pensioenbijdragen zal betalen.

Terug naar boven

Wat moet je doen als je verhuist?

Alle adreswijzigingen naar of in het buitenland dienen ons te worden bezorgd. Als je binnen België verhuist, hoef je in principe niets te doen. Het F2P PC 118 krijgt alle aangepaste Belgische adressen automatisch doorgestuurd.

Terug naar boven

Waar kan ik de beheersrapporten nalezen?

De pensioeninstelling stelt elk jaar een verslag op over het beheer van de pensioentoezegging. Het verslag moet informatie over de volgende elementen bevatten :

Terug naar boven

 

De reglementen van het sectoraal sociaal pensioenplan en de collectieve arbeidsovereenkomsten die dit plan invoeren, vormen de enige juridische grondslag in geval van betwisting. Een kopie van de reglementen kan steeds opgevraagd worden.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven