Volgens CAO PC 118 van 18/12/2013  en CAO PC 220 van 02/12/2013 heeft elke arbeider en bediende van de Voedingsnijverheid bij langdurige ziekte of ongeval gedurende max 9 maanden recht op een extra uitkering vanuit het Sociaal Fonds. Zwangerschapsrust, beroepsziekten en arbeidsongevallen vallen niet onder deze regeling.

Voorwaarden

  • Als medewerker tewerkgesteld zijn in de voedingsindustrie, ongeacht zijn anciënniteit of tewerkstellingsbreuk (ook deeltijdse werknemers komen dus in aanmerking). 
  • Langer dan 3 maanden aaneensluitend ziek zijn. Elke ziekte of ongeval komt in aanmerking, behalve zwangerschap, beroepsziekte of arbeidsongeval.
  • Recht hebben op mutualiteitsvergoeding..

Procedure

Er moeten geen formulieren ingevuld worden. De betaling gebeurt volledig automatisch door het Sociaal Fonds op basis van de gegevens van de Sociale Zekerheid. De betaling gebeurt om de drie maanden, telkens in de loop van de (vijfde) maand na het trimester waarin de ziektedagen vallen die recht op de vergoeding geven. Hiervoor ontvangt u van het Sociaal Fonds een brief waarin u gevraagd wordt uw rekeningnummer door te geven of na te kijken. Je kan ook jouw rekeningnummer online doorgeven.

Voorbeeld

Je medewerker wordt op 1 februari ziek en de ziekte duurt tot 15 september. Hij/zij heeft vanaf 1 mei (na drie maanden) recht op de vergoeding. Deze worden voor de maanden mei en juni uitbetaald in de loop van de maand (november). Voor de maanden juli, augustus en september in de loop van de maand (februari).

  Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan
Berekening   ziek ziek ziek ziek ziek ziek ziek ziek          
Uitbetaling                   Bedrag
voor 3
maanden
    Bedrag
voor 1,5
maand

Berekening

Vanaf de vierde maand ziekte tot de laatste dag van de 12de maand ziekte heb je als arbeider recht op een aanvullende vergoeding vergoeding van 7,88 euro bruto per dag ten laste van het Sociaal Fonds.

De aanvullende vergoeding is niet onderworpen aan de sociale zekerheidsbijdragen maar wel aan bedrijfsvoorheffing. De ingehouden bedrijfsvoorheffing op 7,88 euro bruto per dag bedraagt 1,75 euro per dag, zodat het dagbedrag netto 6,13 euro bedraagt.

De vergoeding wordt uitgekeerd in een zesdagenweek, zoals de uitkering van de mutualiteit, zelfs al werk je in een vijfdagenweek.

Deeltijdsen en arbeiders die – na toelating van hun arts – het werk halftijds hervatten, hebben recht op deze vergoeding in verhouding tot hun prestaties.

Werk hervatten en daarna opnieuw ziek ?

Voor wie in de loop van de vierde t.e.m. de twaalfde maand ziekte “kort” het werk hervat en daarna opnieuw arbeidsongeschikt wordt, blijft de periode van langdurige ziekte verder doorlopen.

De daarbij horende aanvullende vergoeding van het sociaal fonds wordt verder uitbetaald.

Bij wie in dezelfde periode “langer” het werk hervat en daarna opnieuw arbeidsongeschikt wordt, wordt de nieuwe periode van arbeidsongeschiktheid beschouwd als een nieuwe ziekteperiode.

Voor deze personen geldt dan ook opnieuw de wachttijd van drie maanden, vooraleer vanaf de vierde maand de aanvullende vergoeding van het sociaal fonds wordt uitbetaald.

Het onderscheid tussen “kort” en “langer” is gebaseerd op het aantal dagen werk versus ziekte in één kwartaalaangifte bij de ziekteverzekering.

  • aantal gewerkte dagen < 40 (en aantal ziekte dagen >= 40) : kort : periode van langdurige ziekte blijft verder lopen
  • aantal gewerkte dagen >= 40 (en aantal ziekte dagen < 40) : langer : er start een nieuwe periode van ziekte (en er start opnieuw een wachttijd van 3 maanden)

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Bakkers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven