Je hebt als gesyndiceerde bediende die in de loop van de periode 01.04.2022 tot 31.03.2023 tewerkgesteld was in de Voedingsnijverheid (bij een onderneming wiens R.S.Z. nr wordt voorafgegaan door het kengetal 048, 051, 052 en 848) recht op een syndicale premie.

De modaliteiten  voor de syndicale premie worden jaarlijks in oktober vastgelegd door het Sociaal Fonds.

De syndicale premies worden door de vakbond doorgestort op uw rekening tussen 04.11.2023 en
31.10.2024. Er zijn verschillende bedragen van toepassing al naargelang je werkt, volledig werkloos bent of in brugpensioen.

Duplicaten

Enkel voor gesyndiceerde werknemers (voedingsindustrie) : duplicaat vragen bij (gewestelijke secretaris van) uw vakbond.

Voor premie volledige werklozen , bruggepensioneerden, langdurige zieken en voltijds tijdskrediet : attest vragen bij (gewestelijke secretaris van) uw vakbond .

Premie voor gesyndiceerde (werkende) bedienden

De syndicale premie bedraagt maximum 145 euro.

Kortere periodes van tewerkstelling geven recht op een premie volgens onderstaande tabel :

Aantal dagen (5 dagen / week) Bedrag in euro
< 11 dagen 0
11-32 dagen 12,08
33-54 dagen 24,17
55-76 dagen 36,25
77-98 dagen 48,33
99-120 dagen 60,42
121-142 dagen 72,50
143-164 dagen 84,58
165-186 dagen 96,67
187-208 dagen 108,75
209-230 dagen 120,83
231-252 dagen 132,92
> 252 dagen 145,00

Opmerkingen :

Voor de bedienden die op datum van hun indiensttreding nog niet aangesloten waren bij een syndicale organisatie of die bij hun indiensttreding niet meer aangesloten waren bij een syndicale organisatie, moet het aantal te bepalen maanden worden beperkt tot de periode van lidmaatschap.

Dagen gelijkgesteld met effectieve prestaties tijdens 1 jaar :

 • Ziekte
 • (gedeeltelijke) arbeidsongeval
 • (gedeeltelijke) beroepsziekte
 • rustdagen moederschap en prenataal verlof
 • borstvoedings- of profylactisch verlof
 • ziekte 2de week GWL (gewaarborgd loon) 
 • vaderschapverlof
 • ouderschapverlof KB 26/10/97
 • ouderschapverlof CAO n° 64
 • economische werkloosheid
 • staking
 • werkloosheid ing. staking
 • lockout
 • jeugdvakantie 
 • burgerplicht
 • uitoefening publiek mandaat
 • rechterlijke functie
 • syndicale opdracht
 • dwingende familiale redenen
 • sociale promotie
 • voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking

Premie aan volledig werkloze bediende

Teneinde de syndicale premie “volledig werkloze” te kunnen genieten moet de bediende hiertoe een attest aanvragen bij de gewestelijke secretaris van zijn syndicale organisatie (maximum 2 jaar).

Dit attest moet hij/zij laten invullen door de werkloosheidsdienst en terugbezorgen aan de gewestelijke secretaris. De syndicale premie voor volledige werklozen bedraagt maximum 87 euro.

Kortere periodes van werkloosheid geven recht op een premie volgens onderstaande tabel :

Aantal dagen (5 dagen / week) Bedrag in euro
< 13 dagen 0
13-38 dagen 7,25
39-64 dagen 14,50
65-90 dagen 21,75
91-116 dagen 29,00
117-142 dagen 36,25
143-168 dagen 43,50
169-194 dagen 50,75
195-220 dagen 58,00
221-246 dagen 65,25
247-272 dagen 72,50
273-298 dagen 79,75
> 298 dagen 87,00
 

Opmerking : De bediende heeft slechts recht op de premie volledige werkloze voor de periode van werkloosheid die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de Voedingsnijverheid.

Het recht op deze syndicale premie blijft behouden gedurende vier referteperioden volgend op de referteperiode waarin men volledig werkloos werd. Ook hier moet het aantal te betalen maanden worden beperkt tot de periode dat de bediende aangesloten was bij de syndicale organisatie.

Premie aan bedienden in SWT (bruggepensioneerde)

Teneinde de syndicale premie te kunnen genieten moet de bruggepensioneerde hiertoe een attest aanvragen bij de gewestelijke secretaris van zijn syndicale organisatie.

Dit attest moet hij/zij laten invullen door de werkloosheidsdienst en terugbezorgen aan de gewestelijke secretaris.

De syndicale premie voor SWT'ers bedraagt maximum 96 euro.

Kortere periodes van brugpensioen geven recht op een premie volgens dezelfde tabel als de premie van volledige werklozen.

Opmerking : De bediende heeft slechts recht op de premie “SWT” voor de periode die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de Voedingsnijverheid. Het recht op deze syndicale premie blijft behouden tot het einde van de SWT periode. Ook hier moet het aantal te betalen maanden worden beperkt tot de periode dat de bediende aangesloten was bij de syndicale organisatie.

Premie aan langdurige zieken en voltijds tijdskrediet (arbeiders)

Voor deze personen worden de eerste 12 maanden gelijkgesteld met effectieve prestaties. Vervolgens behouden ze het recht om een premie “volledig werkloze” gedurende 3 referteperiodes te mogen ontvangen.

Verdere vragen

Voor vragen m.b.t. berekening en uitbetaling kan je best contact opnemen met de vakbond.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven