Privacyverklaring

Deze privacyverklaring werd opgesteld conform aan de Europese verordening 2016/679, in het Nederlands de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ genoemd.

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze privacy policy werd opgesteld voor de verenigingen zonder winstoogmerk “Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Arbeiders van de Voedingsnijverheid” (0442.973.264) en “Initiatieven voor Professionele Vorming voor de Bedienden van de Voedingsnijverheid” (0442.973.363). In wat volgt worden beide verenigingen samengebracht onder de noemer Alimento / IPV VZW. Alimento / IPV VZW werd als sectoraal vormingsfonds aangeduid om de permanente vorming en de begeleiding van de personen in een aantal sectoren te organiseren en zo de groei ervan te bewerkstelligen. Het gaat hierbij om volgende sectoren:

 • PC 118: Paritair comité voor de voedingsnijverheid (arbeiders)
 • PC 118.3: Paritair comité voor de voedingsnijverheid (arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen)
 • PC 220: Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid

In wat volgt worden deze aangeduid door ‘Sector’.

Alimento|IPV VZW is zowel verwerker als verwerkingsverantwoordelijke

1.1. Verwerker voor gegevens verkregen van de sectorale paritaire fondsen

Alimento|IPV VZW verkrijgt een aantal van haar gegevens van de volgende sectorale paritaire fondsen

 • Waarborg- en Sociaal fonds van de voedingsnijverheid (PC 118)
 • Waarborg- en Sociaal fonds van de bakkerij, banketbakkerij, en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118.3)
 • Waarborg- en Sociaal fonds van de bedienden van de voedingsnijverheid (PC 220)

In sectie 3 wordt er duidelijk aangegeven om welke gegevens het gaat. Hiervoor is Alimento|IPV VZW slechts verwerker, en geen verwerkingsverantwoordelijke. Concreet wil dit zeggen dat Alimento|IPV VZW ze slechts mag gebruiken voor de doeleinden die door de sectorale paritaire fondsen zijn vastgelegd. Bovendien, aangezien het om gegevens gaat uit het netwerk van de sociale zekerheid, zijn deze doeleinden ook vastgelegd in een machtiging (beraadslaging nr. 18/081 van 5 juni 2018).

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke voor andere gegevens

Voor alle andere gegevens, ook duidelijk aangegeven in sectie 3, is Alimento|IPV VZW de verwerkingsverantwoordelijke. Hier gaat het altijd om gegevens die rechtstreeks van u of van de contactpersoon in uw bedrijf werden verkregen.

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Indien u na het lezen van deze privacyverklaring vragen, opmerkingen, of klachten hebt, kan u contact opnemen met privacyverantwoordelijke van Alimento / IPV VZW via privacy@alimento.be.

3. Welke gegevens over u verwerken wij?

3.1. Als verwerker

Van de Sector krijgen wij volgende gegevens van werknemers die tewerkgesteld zijn in de Sector:

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, geslacht)
 • persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit)
 • rijksregisternummer
 • loopbaangegevens , beperkt tot de Sector (huidige en vorige betrekkingen en werkgevers, meer bepaald het inschrijvingsnummer, ondernemingsnummer, benaming, adres, vestigingseenheid, en start- en einddatum van de tewerkstelling)

Daarnaast krijgen we van de Sector ook een volledige lijst van de werkgevers van de sector, wat in het kader van AVG vooral relevant is wanneer het gaat om eenmanszaken:

 • identificatiegegevens (adres, benaming)
 • het inschrijvings- en ondernemingsnummer
 • in voorkomend geval, het rijksregisternummer (dit wordt door de KSZ gebruikt voor fysieke personen - werkgevers als uniek identificatienummer)
 • andere (NACE-code, grootte, en adressen van geregistreerde vestigingen)

3.2. Als verwerkingsverantwoordelijke

Alimento / IPV VZW verzamelt daarenboven volgende gegevens als verwerkingsverantwoordelijke:

 • persoonlijke identificatiegegevens (telefoonnummer);
 • elektronische identificatiegegevens (e-mailadres);
 • financiële identificatiegegevens in het geval dat we de financiële tussenkomst rechtstreeks naar uw persoonlijke rekening overschrijven (bankrekeningnummer);
 • academisch curriculum Alimento|IPV VZW (de cursussen die u volgde via Alimento / IPV VZW);
 • academisch curriculum (indien u loopbaanbegeleiding volgt);
 • evaluaties en testresultaten van onze screeningstool (indien u hiervan gebruik maakt);
 • indien u deel uitmaakt van een groep die als ‘risicogroep’ gekend is omwille van uw gezondheidssituatie houden we ook (een zeer beperkte set van) gezondheidsgegevens bij. We hebben dit bijzondere gegeven enkel nodig om te bepalen of u al dan niet deel uitmaakt van een risicogroep zoals beschreven in de CAO omtrent permanente vorming en aldus is uitzondering 2(b) van Art.9 GDPR van toepassing;
 • in voorkomend geval, een foto van u;
 • indien u deelneemt aan wedstrijden die we geregeld organiseren in scholen houden wij volgende gegevens bij van leerlingen en leerkrachten die hieraan deelnemen of meewerken:
  • persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam);
  • persoonlijke bijzonderheden (geboortedatum);
  • elektronische identificatiegegevens (e-mailadres);

Alimento|IPV VZW en haar verwerkers verbinden zich ertoe om ervoor te zorgen dat uw gegevens steeds adequaat beschermd worden.

4.Waarom verzamelen wij gegevens over u?

4.1. Wettelijke verplichting

Hoewel u uiteraard niet verplicht bent om opleidingen te volgen, werd Alimento|IPV VZW wel bij CAO verplicht om de permanente vorming en begeleiding te organiseren. Deze verplichting houdt in dat wij aan een aantal doelen moeten voldoen, waarvoor wij uw gegevens nodig hebben:

 • het organiseren en geven van opleidingen, in voorkomend geval gebeurt dit door onderaannemers die beschikking hebben over uw naam, voornaam, geboortedatum, en werkgever;
 • het uniek identificeren van u als persoon op basis van rijksregisternummer;
 • het inschrijven van personen voor opleidingen;
 • berekenen en uitbetalen van de sectorale tussenkomsten en het opstellen van de attesten voor BEV / VOV;
 • informeren van werkgevers:
  • over hun rechten zoals het bekomen van een financiële tussenkomst;
  • over hun plichten zoals het opstellen van een opleidingsplan;
  • over het aantal gevolgde opleidingen;
 • informeren van personen:
  • over hun recht op opleiding;
  • over het opleidingsaanbod;
  • over de gevolgde opleidingen;
 • verschaffen van toelichting aan de sociale partners over de vormingsactiviteiten en over de naleving van de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten;
 • uitdelen van getuigschriften van gevolgde opleidingen;
 • uitbouwen van de vorming en begeleiding van risicogroepen zoals beschreven in de CAO;
 • onderzoeken hoe we de vorming en begeleiding continu kunnen verbeteren.

Ook moet Alimento|IPV VZW jaarlijks rapporteren aan FOD WASO en aan het NAR (aanbeveling nr. 16 van 27 januari 2004).

Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites :

4.2. Contractuele overeenkomst

Opleiding

Wanneer u er voor kiest om een opleiding bij ons te komen volgen, houden wij u op de hoogte van de opleiding waarvoor u ingeschreven bent. Zo communiceren we ook waar de opleiding zal doorgaan en of er eventuele vereisten zijn. Dit is in het kader van onze contractuele overeenkomst die er bestaat op het moment dat u zich inschrijft, en die afgelopen is op het moment dat de opleiding eindigt. Het bijhouden van deze inschrijving is daarenboven een wettelijke verplichting (zie hierboven).

Het is ook deze contractuele overeenkomst die speelt indien u niet verbonden bent aan de sectoren opgesomd in punt 1, maar toch ingeschreven bent in één van onze opleidingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u wordt ingeschreven via een bedrijf uit een sector waarmee intersectorale akkoorden bestaan.

Terugbetalingen

Los van onze wettelijke verplichtingen die werden verduidelijkt in punt 4.2, verwerken wij ook bepaalde gegevens van u in het kader van terugbetalingen (aan u of aan uw bedrijf). Wij kunnen niet aan deze terugbetalingen voldoen indien wij niet over uw betalingsgegevens beschikken, alsook voeren wij voor onze betalingen verificaties uit, waaronder:

 • unieke identificatie van u als persoon op basis van het rijksregisternummer
 • voor opleidingen: verificatie dat u aanwezig was (aanwezigheidslijst naam + handtekening)
 • voor loopbaancheques: klantnummer, loopbaancentrum, en cheque code
 • voor een omscholingsbudget: validatie van bestaan van de opleiding + relevantie + inschrijvingsattest + bewijs van betaling

Wij vragen ook om uw e-mailadres om u op de hoogte te brengen van de terugbetaling en om eventueel extra informatie te vragen indien er informatie mist die vereist is in het kader van de terugbetaling.

Screeningtool

Daarnaast zijn er met een aantal sectorfondsen en bedrijven ook overeenkomsten afgesloten die betrekking op het gebruik van onze ‘screeningtool’. Dit is een tool die we aanbieden aan bedrijven waarmee de competenties van werknemers of sollicitanten geëvalueerd kunnen worden. Wij gebruiken deze gegevens om ons opleidingsaanbod beter af te stemmen op de noden, alsook om bedrijven bij te staan in het selecteren van relevante opleidingen.

Loopbaanbegeleiding

Indien u inschrijft op een traject voor loopbaanbegeleiding, dienen wij inzage te hebben in uw studie-achtergrond alsook moeten we u kunnen contacteren (e-mailadres, telefoonnummer).

Certificaten

Indien de opleiding waar u zich voor inschrijft aangeeft dat er een certificaat zal uitgereikt worden (bv. opleidingen dierenwelzijn), dan moeten wij hiervoor de nodige gegevens verwerken. 
 

4.3. Gerechtvaardigd belang

Als deelnemer aan een opleiding

In het kader van ons doel om u te informeren over de opleidingsmogelijkheden, is het mogelijk dat we u sporadisch zullen contacteren om u op de hoogte te houden van ons aanbod. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Indien u dit wenst, kan u zich zeer eenvoudig verzetten tegen deze verwerkingen (zie sectie 10). 

In voorkomend geval maken we opnames van de online sessies. Indien u videobeeld aanschakelt en/of een vraag stelt via de microfoon kan dit deel uitmaken van de opname. De chat en deelnemerslijst worden niet opgenomen in deze opname. Het feit dat een sessie wordt opgenomen zal steeds duidelijk vermeld worden. 

Als gebruiker van de screeningtool

In het kader van uw evaluatie is het mogelijk dat we u gericht informeren over ons opleidingsaanbod, op basis van uw testresultaten. Indien u dit wenst, kan u zich zeer eenvoudig verzetten tegen deze verwerkingen (zie sectie 10).

Als u uw gegevens achterlaat via één van onze formulieren 

Als u via onze website uw gegevens achterlaat in het kader van één van onze projecten waarbij u in voorkomend geval gratis materiaal (bv. een boek) ontvangt, verwerken wij uw gegevens verder om u op de hoogte te houden van vergelijkbare projecten en aanbiedingen. We gaan er dan immers vanuit dat u ook verbonden bent met de sector en dat u graag geïnformeerd blijft over ons aanbod.

Als contactpersoon van een bedrijf binnen de sector

Indien u een contactpersoon van een bedrijf binnen de Sector bent, verwerken wij uw e-mailadres en telefoonnummer om te voldoen aan onze hogergenoemde (informatie)verplichtingen die betrekking hebben op de bedrijven binnen de Sector. Wij zullen u ook op de hoogte houden van ons opleidingsaanbod en eventuele activiteiten die betrekking hebben op vorming. Sporadisch contacteren we u ook vrijblijvend om te onderzoeken hoe we de vorming, en de begeleiding van werknemers in uw bedrijf en onze dienstverlening in het algemeen kunnen verbeteren. We verzamelen deze gegevens rechtstreeks van u (bv. indien u ons contacteert in verband met een vraag over ons aanbod), of via publieke kanalen (bv. uw bedrijfswebsite). 

Algemene contactaanvragen

Indien u ons via e-mail of telefoon contacteert met een vraag of opmerking, verwerken wij op dat moment uw e-mailadres en telefoonnummer. Het enige doel hiervan is om gepast te kunnen reageren op uw vraag, en de verwerking gebeurt aldus op basis van gerechtvaardigd belang. Deze gegevens zullen niet voor een ander doeleinde gebruikt worden.

Website

Indien u onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op uw computer met als doel op te volgen vanuit welke landen onze website bezocht wordt, alsook om deze te kunnen optimaliseren afhankelijk van het type toestel waarmee u onze website bezoekt (tablet, PC, etc.). Deze gegevens worden echter geanonimiseerd verzameld, en zijn volgens de wetgeving dus geen persoonsgegevens. Toch melden we het hier ter informatie, zodat u zich hierover niet ongerust hoeft te maken.

Beleidsvorming

In het kader van strategiebepaling en beleidsvorming verwerken we uw persoonsgegevens (zoals vorming, loopbaan, loopbaancentrum, huidige betrekking, adres beperkt tot gemeente en postcode, ingediende aanvragen, ingediende terugbetalingsaanvragen) waarop wij ons beleid baseren. Dit doen we om onze dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op de juiste doelgroepen. Wanneer we deze gegevens in het kader van dit belang verzamelen, wordt u daar steeds van geïnformeerd.

Fraudebestrijding

In voorkomend geval verwerken we een aantal persoonsgegevens om fraude tegen te gaan. Dit is voornamelijk in het kader van het detecteren van fraude bij terugbetalingen. 

Als deelnemer aan wedstrijden

Geregeld worden er wedstrijden georganiseerd in samenwerking met bijvoorbeeld Fevia en Flanders Food. De gegevens die in deze context verzameld worden, worden enkel gebruikt in de context van de wedstrijd (winnaars op de hoogte brengen, verwering van de wedstrijdresultaten, etc.). 

Algemeen

Daarnaast dienen wij in voorkomend geval uw identiteit te controleren met behulp van een kopie van uw identiteitskaart om zo gevraagde gegevenswijzigingen door te kunnen voeren.

4.4 Toestemming

Als deelnemer aan een (virtuele) beurs
Geregeld worden er ook beurzen georganiseerd door derde partijen welke u al dan niet kan bijwonen. Deze beurzen vragen in voorkomend geval uw toestemming om u nadien te contacteren in het kader van vergelijkbare beurzen. De organisatoren van de beurs kunnen deze gegevens dan doorspelen aan ons (indien het hier over een beurs gaat die relevant is voor onze sector), zodat wij u kunnen informeren over gelijkaardige beurzen die georganiseerd worden.

Getuigenissen

Soms zullen we u vragen of we een ervaring die u had met onze dienstverlening mogen publiceren (bv. op onze website). We zullen daar altijd toestemming voor vragen. 

Als aanwezige op een event of opleiding

In voorkomend geval kunnen we ene foto van u nemen en deze publiceren. Indien nodig vragen we hier steeds uw toestemming voor.

Algemeen

Indien u zich nog niet als deelnemer hebt ingeschreven, maar toch op de hoogte wenst te blijven van ons opleidingsaanbod en eventuele activiteiten die betrekking hebben op vorming, kan u hiervoor volledig vrijblijvend uw toestemming geven. U kan deze toestemming vrij geven, maar u bent daartoe niet verplicht. U kan deze ook ten allen tijde weer intrekken. 

5. Van welke gerechtvaardigde belangen maken wij gebruik?

Deze werden reeds uitgebreid besproken in de vorige paragraaf.

6. Wat is de bron van deze gegevens?

In sectie 3.2 werd er aangegeven voor welke gegevens wij verwerker zijn, en waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn.

De gegevens waarvoor wij verwerker zijn, verkrijgen we van de Sector (die ze op hun beurt verkrijgen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid). Meer bepaald worden deze gegevens aan ons doorgegeven via Synersec, een doorgifte die gelegitimeerd is via een machtiging (beraadslaging nr. 18/081 van 5 juni 2018 van het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid). Deze gegevens gaan enkel over werknemers of werkgevers die deel uitmaken van de Sector.

De gegevens waarvoor wij verwerkingsverantwoordelijke zijn, verkrijgen we van u persoonlijk, of van de contactpersoon bij uw bedrijf.

7. Hoelang houden wij uw gegevens bij?

Met het oog op een goede dienstverlening alsook om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen die op Alimento|IPV VZW rusten, bewaren wij uw gegevens gedurende een periode van 10 jaar. Gegevens met betrekking tot uw opleidingsbilan (en de bijhorende identificatiegegevens) houden we bij tot aan uw pensioenleeftijd.  

8. Aan welke partijen geven wij uw gegevens door?

Alimento| / PV VZW werkt samen met een aantal partijen in volgende categorieën:

 • Softwareleveranciers die in bepaalde gevallen toegang hebben tot de gegevens. Het gaat hier om software die Alimento|IPV VZW nodig heeft om haar operationele taken uit te voeren (website, organiseren van opleidingen, uitzenden e-mails, etc.)
 • Leverancier voor het beheer van de algemene IT infrastructuur
 • Docenten die de opleidingen in onderaanneming verzorgen
 • Outplacementconsulenten
 • Vormingscentra van andere Paritaire Comités: volgens bepalingen in samenwerkingsovereenkomsten kunnen sommige opleidingen binnen de Sector gevolgd worden door personen van andere sectoren en omgekeerd. Om deze samenwerking administratief te kunnen beheren worden in deze situatie inschrijvingsgegevens uitgewisseld;
 • Onderzoeksinstanties – voor zover uw gegevens rechtmatig gebruikt mogen worden voor onderzoek (dit is bv. het geval indien u een contactpersoon bent van een bedrijf);
 • Partners waarmee projecten opgezet worden om innovatie in de voedingsindustrie te promoten. Deze partners zijn samen met ons verwerkingsverantwoordelijke. Dit doen we enkel voor gegevens die u aan ons geeft in het kader van zo een project en dit zal steeds duidelijk aangegeven zijn op de relevante formulieren.  
 • Partners die certificaten uitgeven voor specifieke opleidingen (bv. opleiding dierenwelzijn). 

9. Naar welke andere landen geven wij uw gegevens door?

Uw persoonsgegevens worden voor het grootste deel verwerkt binnen de Europese Unie. In dit gedigitaliseerd tijdperk is het daarnaast vaak zo dat voor ondersteunende diensten (back-ups, mails) vaak wordt uitgeweken naar providers die hier meer ervaring mee hebben, dan om dit zelf te organiseren. Om die reden is het mogelijk dat wij voor een aantal activiteiten gebruik maken van verwerkers die de data buiten de Europese Unie opslaan. Met name gaat dit om:

 • Office365 - voor e-mailadressen plus eventuele andere informatie die u ons aanlevert via e-mail. Concreet wil dit zeggen dat mails van of naar ons via de datacenters van Microsoft passeren, die zich niet noodzakelijk in de Europese Unie bevinden. Deze uitwisselingen gebeuren op basis van het Privacy Shield programma en zullen steeds voldoen aan de AVG.
 • Portland Acronis cloud - voor geëncrypteerde back-ups. Concreet wil dit zeggen dat back-ups van onze systemen opgeslagen worden in de Acronis cloud, die normaliter binnen de Europese Unie blijven. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, zal de uitwisseling enkel gebeuren in overeenstemming met artikels 45, 46, en 49 van de AVG.

Met beide cloud providers hebben we een overeenkomst die rekening houdt met de AVG. Daarnaast zijn de persoonsgegevens die via mail uitgewisseld worden zeer beperkt (e-mail, plus eventuele andere informatie die u ons aanlevert via e-mail), en zijn de back-ups steeds geëncrypteerd.

10. Wat zijn uw rechten?

Dankzij de AVG wetgeving hebt u heel wat rechten. Wij sommen ze even allemaal op voor u.

10.1. Recht om geïnformeerd te zijn

Wij zijn verplicht om u te informeren over de verwerkingen die plaatsvinden met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is de manier om aan dit recht te voldoen.

10.2. Recht van inzage

U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens waarover wij beschikken. Daarnaast zijn wij ook verplicht om u informatie te geven omtrent de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers van de gegevens, de bewaartermijn, het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van de gegevens, de doorgifte naar derde landen, en het eventuele bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering. Behalve uw persoonsgegevens zelf (die u dus wel kan opvragen), vindt u dit allemaal in deze privacy policy terug.

10.3. Recht op rectificatie

U hebt het recht om te vragen dat wij uw gegevens verbeteren en/of vervolledigen, indien u merkt dat er gegevens fout zijn en/of ontbreken.

10.4. Recht op gegevenswissing

U kan uw recht op gegevenswissing inroepen indien we niet meer wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren, maar we dit toch nog doen om een goede dienstverlening te garanderen (zie sectie 7 voor de bewaartermijnen). Elke aanvraag tot gegevenswissing zullen wij in overweging nemen, en het besluit van deze overweging zullen wij aan u communiceren. Meestal zullen we overgaan tot een anonimisering, waarbij de opleidingsgegevens nog blijven bestaan, maar ze niet meer aan u als persoon gelinkt kunnen worden.

10.5. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om een (tijdelijke) beperking van de verwerking aan te vragen. Dit recht is van toepassing in volgende gevallen:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens
 • u vindt dat de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen. In plaats daarvan wenst u een beperking van verwerking
 • u wil dat uw gegevens bijgehouden worden in het kader van de instelling, uitoefening, of onderbouwing van een rechtsvordering, maar behalve de opslag van de gegevens mogen er geen verwerkingen plaatsvinden
 • u hebt uw recht van bezwaar uitgeoefend, en u wacht op ons antwoord.

10.6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om ons te vragen om een kopie van uw gegevens, die leesbaar is door een machine. Dit recht is enkel van toepassing op gegevens die

(a) verwerkt worden op basis van toestemming of in het kader van een contract
(b) en waarbij die gegevens automatisch verwerkt worden (en dus bv. geen verwerkingen die op papier gebeuren).

10.7 Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien deze gebeurt op basis van:

 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd belang

Een aantal gegevens verwerken wij op basis van gerechtvaardigd belang (zie sectie 4.3), en daar tegen kan u aldus bezwaar maken.

10.8. Recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking

U hebt het recht om niet onderworpen te worden aan besluiten die enkel en alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming geeft of tenzij dit strikt noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren.

Alimento / IPV VZW categoriseert u wel in groepen volgens uw interesses. Indien u bijvoorbeeld een opleiding over voeding gevolgd hebt, zullen we bijhouden dat u mogelijkerwijs geïnteresseerd bent in opleidingen omtrent voeding. We nemen echter nooit automatische beslissingen die u merkbaar zullen impacteren. Hoogstens mist u een keer een informatieve mail over een andere categorie.

11. Kan u uw toestemming intrekken?

Toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden. Er is slechts een kleine set van gegevens die wij verwerken op basis van toestemming (zie sectie 4.4), en dit recht is enkel van toepassing op die gegevens.

12. Wat kan u doen indien u niet akkoord bent met de gegevensverwerking?

U kan steeds contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (DPO): privacy@alimento.be. Samen komen we er zeker uit.

Indien u geen vertrouwen meer hebt in ons, kan u ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit / Autorité de protection des données

Drukpersstraat 35 / Rue de la Presse 35

1000 Brussel / 1000 Bruxelles

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Download hier onze privacyverklaring

Terug naar boven