Als arbeider in de voedingsnijverheid die lid is van een vakbond heb je recht op een syndicale premie.

Voor wie?

Je werkte in de loop van de periode 01.07.2016 tot 30.06.2017 in de Voedingsnijverheid (bij een onderneming wiens R.S.Z. nr wordt voorafgegaan door het kengetal 058 of 258) en je bent aangesloten bij een vakbond.

Procedure

De modaliteiten  voor de syndicale premie worden jaarlijks in oktober vastgelegd door het Sociaal Fonds.

De syndicale premies worden door de vakbond overgeschreven op jouw rekening vanaf 01.04.2018. Er zijn verschillende bedragen van toepassing al naargelang je werkt, volledig werkloos bent of in brugpensioen.

Duplicaten

Indien je het attest van de syndicale premie verloren bent moet je een duplicaat aanvragen bij de (gewestelijke secretaris van) jouw vakbond.

Voor de premie als volledige werkloze , bruggepensioneerde, langdurige zieke en arbeider met voltijds tijdskrediet kan je een attest vragen bij (de gewestelijke secretaris van) jouw vakbond .

Premie aan werkende arbeiders

De syndicale premie 2017 bedraagt maximum 135 euro.

Kortere periodes van tewerkstelling geven recht op een premie volgens onderstaande tabel :

Aantal dagen (5 dagen / week) Bedrag in euro
< 11 dagen 0
11-32 dagen 11,25
33-54 dagen 22,50
55-76 dagen 33,75
77-98 dagen 45,00
99-120 dagen 56,25
121-142 dagen 67,50
143-164 dagen 78,75
165-186 dagen 90,00
187-208 dagen 101,25
209-230 dagen 112,50
231-252 dagen 123,75
> 252 dagen 135,00

Opmerkingen:

Voor de arbeiders die op datum van hun indiensttreding nog niet aangesloten waren bij een syndicale organisatie of die bij hun indiensttreding niet meer aangesloten waren bij een syndicale organisatie, moet het aantal te bepalen maanden worden beperkt tot de periode van lidmaatschap.

Dagen gelijkgesteld met effectieve prestaties tijdens 1 jaar :

 • ziekte
 • (gedeeltelijke) arbeidsongeval
 • (gedeeltelijke) beroepsziekte
 • rustdagen moederschap en prenataal verlof
 • borstvoedings- of profylactisch verlof
 • ziekte 2de week GWL (gewaarborgd loon) 
 • vaderschapverlof
 • ouderschapverlof KB 26/10/97
 • ouderschapverlof CAO n° 64
 • economische werkloosheid
 • staking
 • werkloosheid ing. staking
 • lockout
 • jeugdvakantie
 • burgerplicht
 • uitoefening publiek mandaat
 • rechterlijke functie
 • syndicale opdracht
 • dwingende familiale redenen
 • sociale promotie
 • voltijdse of deeltijdse loopbaanonderbreking

Premie aan volledig werkloze arbeiders

Teneinde de syndicale premie “volledig werkloze” te kunnen genieten moet de arbeider hiertoe een attest aanvragen bij de gewestelijke secretaris van zijn syndicale organisatie (maximum 4 jaar).

Dit attest moet hij/zij laten invullen door de werkloosheidsdienst en terugbezorgen aan de gewestelijke secretaris. De syndicale premie 2017 voor volledige werklozen bedraagt maximum 81 euro.

Kortere periodes van werkloosheid geven recht op een premie volgens onderstaande tabel:

Aantal dagen (5 dagen / week) Bedrag in euro
< 13 dagen 0
13-38 dagen 6,75
39-64 dagen 13,50
65-90 dagen 20,25
91-116 dagen 27,00
117-142 dagen 33,75
143-168 dagen 40,50
169-194 dagen 47,25
195-220 dagen 54,00
221-246 dagen 60,75
247-272 dagen 67,50
273-298 dagen 74,25
> 298 dagen 81,00

Opmerking : De arbeider heeft slechts recht op de premie volledige werkloze voor de periode van werkloosheid die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de Voedingsnijverheid. Het recht op deze syndicale premie blijft behouden gedurende vier referteperioden volgend op de referteperiode waarin men volledig werkloos werd. Ook hier moet het aantal te betalen maanden worden beperkt tot de periode dat de arbeider aangesloten was bij de syndicale organisatie.

Premie aan bruggepensioneerde arbeiders

Teneinde de syndicale premie te kunnen genieten moet de bruggepensioneerde hiertoe een attest aanvragen bij de gewestelijke secretaris van zijn syndicale organisatie.

Dit attest moet hij/zij laten invullen door de werkloosheidsdienst en terugbezorgen aan de gewestelijke secretaris.

De syndicale premie 2017 voor bruggepensioneerden bedraagt maximum 89 euro.

Kortere periodes van brugpensioen geven recht op een premie volgens onderstaande tabel :

Aantal dagen (5 dagen / week) Bedrag in euro
< 13 dagen 0
13-38 dagen 7,42
39-64 dagen 14,83
65-90 dagen 22,25
91-116 dagen 29,66
117-142 dagen 37,08
143-168 dagen 44,50
169-194 dagen 51,92
195-220 dagen 59,33
221-246 dagen 66,75
247-272 dagen 74,17
273-298 dagen 81,58
> 298 dagen 89,00

Opmerking : De arbeider heeft slechts recht op de premie “bruggepensioneerde” voor de periode die volgt op zijn periode van tewerkstelling in de Voedingsnijverheid. Het recht op deze syndicale premie blijft behouden tot het einde van de brugpensioenperiode. Ook hier moet het aantal te betalen maanden worden beperkt tot de periode dat de arbeider aangesloten was bij de syndicale organisatie.

Premie aan langdurige zieken en voltijds tijdskrediet (arbeiders)

Voor deze personen worden de eerste 12 maanden gelijkgesteld met effectieve prestaties. Vervolgens behouden ze het recht om een premie “volledig werkloze” gedurende 3 referteperiodes te mogen ontvangen.

Verdere vragen

Voor vragen m.b.t. berekening en uitbetaling kan je best contact opnemen met je vakbond.

Contacteer voor meer info

Blijf op de hoogte

Werknemers

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven