Doelgroep
Alle personen binnen een onderneming (alle sectoren) die betrokken zijn bij het ontwerpen, opmaken en bepalen van de correcte inhoud van etiketten, verpakkingen én technische fiches/specificaties.
Doelstelling
Deze opleiding heeft tot doel de specifieke regelgeving voor de sector (vertikale wetgeving aangaande vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee) alsook de nieuwe uitvoeringsverordening 2018/775 toe te lichten.
Inhoud
Producenten van levensmiddelen kunnen op hun etiketten bijkomende informatie plaatsen aangaande de oorsprong van het product of de oorsprong van ingrediënten (zolang deze info niet misleidend is).
Echter: in bepaalde gevallen is de oorsprongsetikettering ook verplicht. Teneinde de consument goed te informeren moet vlees van runderen, varkens, schapen, geiten en pluimvee, conform EU wetgeving, voorzien zijn van een etiket met info aangaande de oorsprong van het vlees. Ook dient de oorsprongsetikettering verplicht te worden toegepast wanneer het weglaten ervan de consument zou kunnen misleiden.
Daarnaast gelden tevens wettelijke bepalingen m.b.t. de ‘vrijwillige oorsprongsetikettering’; deze afspraken werden verduidelijkt met de invoering van uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 (ter verduidelijking van de toepassingsregels van art. 26(3) uit verordening (EU) 1169/2011). Bovenvermeld artikel 26(3) stelt dat wanneer een land van oorsprong (of plaats van herkomst) van een levensmiddel vrijwillig vermeld wordt en niet hetzelfde is als deze van het primaire ingrediënt: dan dient tevens het land van oorsprong (of plaats van herkomst) van het primaire ingrediënt te worden vermeld óf vermelden dat beide verschillen.
U krijgt een antwoord op volgende vragen:

 • Wanneer is oorsprongsetikettering wel/niet verplicht? Indien verplicht: hoe te vermelden?
 • Wat is een primair ingrediënt? Kunnen er meerdere primaire ingrediënten zijn?
 • Is de vermelding van de bedrijfsnaam en -gegevens een onderdeel van herkomstaanduiding? En wat met vlaggen, handelsmerken, …?
 • Hoe dient land van oorsprong (of plaats van herkomst) van een primair ingrediënt te worden geëtiketteerd?
 • Wat indien primaire ingrediënten uitsluitend van buiten de EU kunnen komen.

Programma

  • Inleiding, situering wetgeving en definities
  • Vertikale wetgeving
  • Toepassing Verordening (EU) 1169/2011 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 m.b.t. aspecten vrijwillige oorsprongsetikettering
  • Q&A

Prijs

 • Gratis voor kleine bedrijven (minder dan 100 werknemers).
 • €150 per deelnemer per dag voor een bedrijf met 100 werknemers of meer.
 • Geen werknemer of patroon uit paritair comité 118 of 220 : €350.
Inschrijven voor deze opleiding

Praktisch

Locatie
Online
Referentie
IPV/202/41/2403/63227/01
Prijs
De prijs varieert naargelang het paritair comité (PC) van de werknemer en de grootte van het bedrijf:
- PC 118/220 + bedrijf met minder dan 100 werknemers: gratis
- PC 118/220 + bedrijf met 100 werknemers of meer: € 150 per deelnemer per dag (halve dag = € 75)
- PC 200: enkel gratis voor voedingsspecifieke opleidingen die ook gratis voor werknemers uit PC 118 en 220 in open aanbod georganiseerd worden (volgens de voorwaarden die met CEVORA afgesproken werden)
Tijdsduur
3,5 uur, geen VOV
Startdatum
27/10/2020
Datums
27/10/2020
Uren
09u00-12u30
Aantal inschrijvingen
0/12
Lesgevers
Catherine Keirse (EVA MOENS CONSULT BVBA)
Loonkost - VOV

Kan eventueel in aanmerking komen voor een terugbetaling van de loonkost via een attest voor VOV (Vlaams Opleidingsverlof)

Contact Alimento

Karl Meuris

Adviseur
0476/490 421
Terug naar boven