Samenvatting
Het ontwikkelen van de basisvaardigheden voor het opvolgen en controleren van verschillende anaerobe afvalwaterzuiveringssystemen en vergistingsprocessen.

Doelgroep
De milieucoördinator of andere milieuverantwoordelijken, maar ook productie- en onderhoudsverantwoordelijken, die te maken hebben afvalwaterproblematiek.

Doelstelling
In de Vlaamse reglementering inzake milieuhygiëne is de lozing van afvalwater vaak vergunnings- of meldingsplichtig en dienen bedrijven de kwaliteits- en emissienormen van hun afvalwater te meten en bijhorende normen te respecteren. Dit kadert volledig binnen de vraag van Europa om in 2015 een goede waterkwaliteit te bereiken voor de waterlopen in Vlaanderen. Ook de recente aanpassing en verstrenging van de opvang en gebruik van hemelwater via de watertoets in Vlaanderen kaderen hierin.
Afhankelijk van de herkomst van dit water (leidingwater, grondwater of hemelwater) en de aard van het geloosde afvalwater zijn er verschillende heffingen en tarieven van toepassing. Ook waarin het afvalwater geloosd wordt en de mogelijke verwerkbaarheid van het afvalwater speelt hierbij een steeds belangrijke rol.
Tijdens deze opleiding krijgt u een duidelijk overzicht van de spelregels met betrekking tot de lozing, normen en heffingen van afvalwater.
De lessen wisselen theoretische beschouwingen af met praktijkvoorbeelden.

Inhoud

Vergunningsplicht waterlozing:

 • Inleiding
 • Wijzigingen naar aanleiding van de Vlarem grote trein
 • Vernieuwde en verstrengde watertoets

Lozingsnormen afvalwaters:

 • Indeling van afvalwaters
 • Normen voor niet ingedeelde lozingen
 • Algemene kwaliteits- en enmissienormen
 • Sectorale lozingsnormen
 • Lozing van gevaarlijke stoffen

Heffingen:

 • Eengemaakte waterfactuur
 • Financierende heffing
 • Varia

Deze sessies komen in aanmerking voor de verplichte bijscholing jaarlijks opgelegd aan de milieucoördinator. Na het volgen van deze opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Praktisch

Contact Alimento

Deze opleiding kan ook op maat van uw bedrijf worden georganiseerd.

Herbert Matthys

Adviseur
0473/654.276
Terug naar boven