Inhoudsopgave

Wat is duaal leren?

Duaal leren is een doorgedreven vorm van leren op de werkplek. Bij duaal leren wisselt de leerling de schoolbank af met een werkplek, maar de meeste vaardigheden krijgt hij in een bedrijf onder de knie. De werkplek wordt zo een stukje 'school', de mentor op de werkplek wordt opleider. Om er een succes van te maken, moet elke jongere terecht kunnen op een kwaliteitsvolle werkplek.

Duaal leren kan op twee manieren gerealiseerd worden

 • via een “Overeenkomst Alternerende Opleiding” (OAO) vanaf 20 u/week leren op de werkplek
 • of via een “Stageovereenkomst Alternerende Opleiding” (SAO) met minder dan 20 u/week leren op de werkplek.

De sectorale partnerschappen beheren de OAO en SAO-contracten. Een sectoraal partnerschap is samengesteld uit sectorale sociale partners, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, VDAB, de departementen werk en onderwijs en Syntra Vlaanderen.

Om een jongere met een OAO/SAO te kunnen opleiden, moet een bedrijf erkend worden. De jongeren die leren en werken (ILW) en de Syntra-leertijd vallen ook onder het stelsel van de Overeenkomst Alternerende Opleiding.

De voedingsector engageert zich voor Duaal Leren

Leerlingen kunnen vanaf september 2019 kiezen voor een opleiding brood-en banketbakkerij duaal (3° graad BSO), bakkerij duaal (2° graad BSO), medewerker (banket)bakkerij (BuSO OV3) of chocolatier duaal (7° jaar BSO) in een aantal geselecteerde scholen en in samenwerking met erkende leerwerkplekken. 

Ook sluit de voedingsindustrie in samenwerking met andere sectoren overeenkomsten met jongeren af voor Elektrische Installaties Duaal (3° graad BSO), Elektrotechnicus duaal (7° jaar BSO) , Onderhoudsmechanica duaal (3° graad BSO), Elektromechanische Technieken Duaal (3° graad TSO), Elektrotechnieken Duaal (3° graad TSO), Chemische procestechnieken Duaal(Se-n-Se TSO) en logistiek duaal (3°graad BSO).

Het duaal leren wordt vanaf 1/9/19 uitgerold als een geïntegreerde kwalificerende leerweg, gelijkwaardig aan alle andere vormen van secundair onderwijs met dezelfde finaliteit. Dit biedt een kader van situering voor duaal leren ook binnen de modernisering van het secundair onderwijs. Een overzicht van alle scholen die hieraan deelnemen vind je hier.

Op www.werkplekduaal.be kunnen onderwijsverstrekkers en ondernemingen terecht voor meer informatie. De overheid stimuleert duaal leren met enkele financiële voordelen voor werkgevers waaronder de mentorkorting.

Procedure klachtenbehandeling

Algemene principes

 • Klachten kunnen door verschillende actoren (leerlingen, bedrijven, mentoren, leerkrachten, ouders, sector,...) schriftelijk worden doorgegeven aan het loopbaanfonds Alimento.
 • Alle klachten worden administratief gecentraliseerd bij Alimento.
 • Alimento rapporteert over de klachten op de vergaderingen van het SP. Op het einde van elk schooljaar wordt een overzicht gegeven van de ontvangen klachten. Deze overzichtslijst bevat zowel ontvankelijke als niet-ontvankelijke klachten die al dan niet werden doorverwezen naar derden.
 • Het SP verbindt zich ertoe om binnen 60 kalenderdagen op klachten te antwoorden. De indiener van de klacht zal zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht wanneer de klacht in behandeling is.

Procedure

 • De klacht komt binnen bij Alimento en wordt geregistreerd.
 • De indiener van de klacht krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De klacht wordt onderzocht op zijn ontvankelijkheid: 
  • Valt de klacht onder de bevoegdheid van het SP (zie toepassingsgebied)?
  • Is de indiener van de klacht een correcte belanghebbende? 

Als de klacht als niet-ontvankelijk wordt beschouwd, zal de indiener daarvan op de hoogte worden gesteld met de mogelijke reden. Klachten die niet door het SP worden behandeld, worden doorgegeven aan de betrokken instanties: Onderwijs (klachten.onderwijs@vlaanderen.be) en DWSE (werkplekduaal@vlaanderen.be). De indiener van de klacht wordt ingelicht voor een eventuele doorverwijzing.

Indien de klacht wel door het SP behandeld moet worden:

 • Alimento verzamelt indien nodig extra informatie via mail, telefoon, gesprek met betrokkenen of een bedrijfsbezoek.
 • Naargelang de aard van de klacht wordt:
  • een besluitvoorstel geformuleerd door Alimento dat via mail wordt voorgelegd aan de leden van het SP.
  • de klacht doorverwezen naar de volgende vergadering van het SP waarop een besluit wordt geformuleerd.
 • De aanbrenger van de klacht wordt geïnformeerd over het besluit met vermelding van de reden.
 • Als de indiener van de klacht niet akkoord is met het besluit van het SP, kan hij/zij in beroep gaan bij de Vlaamse Ombudsdienst.
 • Aan het einde van het schooljaar wordt een overzicht van de behandelde klachten gegeven.

Indienen klachten

Klachten kunnen worden ingediend via de volgende kanalen:

         Alimento vzw
         Klacht Duaal Leren
         T.a.v. Geert Van Bever
         Birminghamstraat 225
         1070 ANDERLECHT

 • Leren & werken - ILW

  Vanaf september 2016 kunnen enkel nog OAO-contracten (Overeenkomst Alternerende Opleiding) en deeltijdse arbeidscontracten worden afgesloten voor jongeren in de centra leren en werken en de Syntra-leertijd. ILW is als alternerende opleiding uitdovend.

 • Praktische mentorcoaching voor (kleine) KMO’s

  Overheid en bedrijfsleven willen zoveel mogelijk jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt en daarom trekt het onderwijs sinds enkele jaren voluit de kaart van het duaal leren. Dat betekent dat de jongere het grootste deel van de vereiste comptenties op de werkvloer verwerft. Mentorcoaching helpt jou op weg.

Contacteer voor meer info

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blijf op de hoogte

Onderwijs

Schrijf je in op om op de hoogte te blijven van onze opleidingen en onze dienstverlening.

Terug naar boven